6-2-2021 De gastouders mogen vanaf a.s. maandag 8-2 volledige opvang aanbieden.   Dagopvang voor 0 tot 4 jaar maar ook Buitenschoolse opvang gaat open bij  gastouders. Dit staat beschreven in het Protocol. Als toevoeging op de richtlijnen het Generiek kader.  In het generiek kader zijn hygiëne maatregelen beschreven om de verspreiding van COVID 19 virus te beperken. Onderstaand formulier is onderdeel van het Generiek kader en dient  gebruikt te worden.  De beslisboom kan ook hulp bieden wanneer je wel en niet naar de opvang mag:

Beslisboom opvang 0 tot 4 jaar verkoudheid publicatie 6-2-2021


 Algemene richtlijn Corona Protocol

Gastouderbureau Happy volgt de adviezen van het RIVM en de Branche vereniging met betrekking tot het coronavirus. 
Zie onderaan de pagina de sites met de meest actuele informatie.

In verband met de heropening vanaf 11 mei heeft de Branche vereniging in samen werking met het RIVM een protocol geschreven:
LET OP! Het protocol wordt regelmatig gewijzigd. Zie de meest actuele versie:  www.veranderingenkinderopvang.nl


Praktische handvatten aanvullend op de risico inventarisatie
De gastouder dient zich hieraan te houden. Het protocol kinderopvang i.v.m. het Coronavirus is een onderdeel van de risico inventarisatie.
Het protocol wijzigt regelmatig kijk voor de nieuwste versie op veranderingenkinderopvang


Dragen mondmaskers in openbare ruimte verplicht vanaf 1 december

Moet de kinderopvang ook mondneusmaskers dragen, nu er vanaf 1 december een verplichting deze te dragen in publieke afgesloten ruimtes?

Wat betreft het dragen van mondneusmaskers volgen wij de adviezen die daaromtrent gegeven worden voor het primair onderwijs. Er is geen advies afgegeven om mondneusmaskers te dragen in het primair onderwijs. Het dringend advies om mondneusmaskers te dragen in het onderwijs geldt alleen voor voortgezet onderwijs. Wel kan aan ouders of andere bezoekers van de locatie gevraagd worden om mondneusmaskers te dragen als zij de locatie betreden.  Handhaving van de bestaande basisregels en uitvoering geven aan het protocol is nog steeds uitermate belangrijk.


De meest actuele informatie  over beslisbomen staan op de site van Bonink
Gebruik de meest actuele beslisboom ga naar de site van Bonink
Handige beslisbomen zijn:
- Moet een kind in quarantine bij terugkomst van vakantie?
- Moet een kind thuis blijven als hij neus verkouden is?   Beslisboom 0-6 jaar en beslisboom 6-12 jaar.

Om  de verspreiding van het virus te voorkomen is het goed wassen van de handen belangrijk. Zie hieronder de instructie:
Instructie handen wassen
Wanneer handen wassen vlgs RIVM
Om aan iedereen duidelijk te maken welke maatregelen gelden, kan de gastouder de poster downloaden en ophangen in de opvanglocatie
Poster voorzorgsmaatregelen

Ventilatieadvies RIVM en corona
Ventilatie advies RIVM


GGD informatie
www.ggdbzo.nl informatie over Corona
Verkoudheidsklachten en kinderopvang GGD advies
Stroomschema wanneer wel naar de opvang afhankelijk van huisgenoten verkoudheid en koorts
GGD brief 2020-08-19 KOV

Contact met de GGD Brabant-Zuidoost
Heb je een vraag over corona? Of wil je een artikel 26 melding doen? Neem contact met ons op via 088 0031 111.
Onze medewerker zal je met de juiste collega doorverbinden of je wordt zo spoedig mogelijk door ons teruggebeld.

Indien de wachtijd op een test te groot is bij de GGD  kan je een commerciële test overwegen:

Commericiële coronatests             Stadskliniek FQA coronatest of commerieletest inplannen

Website SVB ‘Uitbetaling vergoeding eigen bijdrage’ online*

28 mei 2020Website SVB ‘Uitbetaling vergoeding eigen bijdrage’ online*

De website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die de uitbetaling van de vergoeding van de eigen bijdrage kinderopvang van ouders verzorgt, is sinds deze week online. Op svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang kunnen ouders informatie vinden over de vergoeding, de wijze waarop het bedrag wordt berekend en wat ouders kunnen doen als ze het niet eens zijn met het bedrag. Daarnaast geeft de website een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.

Compensatieregeling eigen bijdrage ouders
Ouders die gedurende de sluiting van de kinderopvang hun facturen hebben doorbetaald, komen in aanmerking voor vergoeding door de overheid als zij kinderopvangtoeslag ontvangen. De uitvoering van deze compensatieregeling is een enorme operatie; ongeveer 500.000 ouders krijgen hun eigen bijdrage tot het maximumuurtarief vergoed.

Communicatie naar ouders 
Ouders die recht hebben op een vergoeding, ontvangen eind juni een brief van de SVB. In deze brief staat dat zij de vergoeding in één keer rond 8 juli ontvangen op hun rekening. Om de hoogte en de berekening van het bedrag te zien, kunnen ouders naar de website van de SVB gaan waar zij kunnen inloggen met hun DigiD (Mijn SVB). Dit kan vanaf 20 juni a.s. Ook kunnen zij hier de gegevens zien waarmee de Belastingdienst/Toeslagen de vergoeding eigen bijdrage kinderopvang heeft berekend.

Daarnaast wordt op een later moment een 088 nummer beschikbaar gesteld dat ouders kunnen bellen met vragen die zij niet terugvinden op de website.

* SZW hanteert de term vergoeding waar eerder gesproken werd over de compensatie van de eigen bijdrage.

FAQ compensatie kinderopvang 15-1-21

Compensatie boven maximum tarief. Dit is een bericht van de Branche vereniging kinderopvang

Site's om te volgen i.v.m Corona:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel    Zie ook:   Rijksoverheid/coronavirus/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs

GGD informatie

https://www.kinderopvang.nl/ Branche vereniging kinderopvang

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

https://www.maatschappelijkekinderopvang.nl/ Nysa

SVB vergoeding eigen bijdrage

https://www.kinderopvangtotaal.nl/veelgestelde-vragen-uitbetaling-compensatie-kinderopvang/
 

Info avondklok

Verklaring avondklok printen

Corona en kinderopvang: informatie voor organisaties en gastouders

14 december 2020, 19.30 uur: De informatie op deze pagina is aangepast naar aanleiding van de informatie van de minister-president.

De kinderopvang is gesloten vanaf 16 december tot en met tenminste 17 januari 2020. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken en kinderen in een kwetsbare positie, kunnen in principe terecht bij de eigen kinderopvang en school voor noodopvang. De gastouderopvang is wel open, maar er geldt wel het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.   

Noodopvang

Kinderopvangorganisaties en basisscholen bieden noodopvang aan voor:

Cruciale beroepen lijst

Geldt de sluiting ook voor de gastouderopvang?

De gastouderopvang blijft open. Er geldt wel het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten. Ook hierbij geldt dat de opvang alleen beschikbaar is voor de reguliere klanten. Als u geen contract met een voorziening voor gastouderopvang heeft, kunt u geen gebruik maken van de noodopvang. U kunt uiteraard wel alsnog een contract sluiten. Hiervoor geldt wel dat u de factuur dient te betalen en hiervoor recht op kinderopvangtoeslag hebt.
Toelichting Branche organisatie kinderopvang gastouderopvang geopend voor cruciale beroepen
FAQ rijksoverheid

Noodopvang die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang  en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. Let op: Dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar. Kijk voor meer informatie op de pagina over de noodopvang.  Indien u niet huis kan werken en geen cruciaal beroep heeft kan u in overleg  met de werkgever om verlof te nemen:  Soorten verlof

Algemene informatie op rijksoverheid.nl

Lockdown vanaf 16dec. publicatie Brancheorganisatie Kinderopvang

Posters voorzorgsmaatregelen vanaf 10 november

Kosten tegemoetkoming ouders vanaf 16 dec

Lockdown poster gastouderopvang 14 dec